Danh sách đen

Những cá nhân và tổ chức tiêu cực

Link: Blacklist.VietnamUni.com

Danh sách đen của VietnamUni.com gồm những ai?