Members

Các tên miền thẻ thành viên của VietnamUni.com

Link: members.VietnamUni.com

Các tên miền sau khi đăng ký vào VietnamUni.com

Sau khi đăng ký vào VietnamUni.com bạn sẽ có 6 tên miền CV để chứng tỏ là một thành viên của VietnamUni.com

Đồng thời bạn cũng có một tên miền YourCVname.vietnamuni.com dẫn về YourCVname.mainCV.com để chứng tỏ là một thành viên của VietnamUni.com. 

Các tên miền khi xuất bản qua Publisher.vn

Nếu bạn thấy một website có các đuôi tên miền trên publisher.vn thì chứng tỏ đó là website của một thành viên VietnamUni.com. Hãy reportSecret.com hoặc bình chọn họ tác giả với tên miền send.CVname.voteCV.com

Các tên miền sau khi tham gia vào ldu.vn

Nếu bạn tham gia vào các ldu.vn thì sẽ được cấp các tên miền có đuôi "ldu.vn" nên nếu bạn thấy một người gửi tên miền có đuôi "ldu.vn" như <cvname>.<RAND>.<ldu.vn> tức là họ cũng là một thành viên của VietnamUni.com

Các tên miền không phải là thành viên của VietnamUni.com

Tất cả những tên miền không được liệt kê trên trang này đều không phải là thành viên của VietnamUni.com mà đó là tên miền danh hiệu do các tổ chức khác cấp cho các thành viên của VietnamUni.com. 

Hầu hết tên miền trên cupVN.com đều không phải là của VietnamUni.com mà đó là tên miền của các cộng đồng hoặc các tổ chức cấp cho những thành viên mà họ tuyển chọn được từ VietnamUni.com để chứng tỏ là thành viên của họ. 

Ví dụ: tên miền YourCVname.designer.vn là tên miền thẻ thành viên của cộng đồng Designer.vn. Trên trang thông tin thành viên, nếu người này có YourCVname.mainCV.com thì chứng tỏ họ là một thành viên của VietnamUni.com, nếu họ không có mainCV.com chứng tỏ không phải là thành viên của VietnamUni.com. Lưu ý là các tổ chức có thể cấp tên miền thành viên cho cả những người không thuộc VietnamUni.com và những người thuộc VietnamUni.com.