Partner

Những thành viên lõi kiến tạo nên VietnamUni.com

Link: core.VietnamUni.com / CoreMember.VietnamUni.com / coFounders.VietnamUni.com

Các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam

Các cộng đồng bên dưới đang ủy quyền cho VietnamUni.com đánh giá năng lực để cấp tên miền danh hiệu YourCVname.sub.domain.vn chuyển hướng về trang YourCVname.mainCV.com trong đó domain.vn là tên miền của các cộng đồng bên dưới. 

Các Vườn ươm giáo dục suốt đời incubator.ldu.vn


Các cộng đồng cựu viên của Alumni.vn

Alumni.vn đang ủy quyền cho VietnamUni.com đánh giá năng lực để cấp tên miền thẻ thành viên YourCVname.sub.alum.vn chuyển hướng về trang YourCVname.mainCV.com


Các nghiệp đoàn thuộc Association.vn