Register. VietnamUni.com

Đăng ký mọi thứ trong VietnamUni.com

Link: dangky.VietnamUni.com / register.VietnamUni.com

Thông báo

Để tránh tình trạng kẻ gian tạo các website giả mạo là thành viên của VietnamUni.com, chúng tôi xin lưu ý mọi dịch vụ tại các trang web thành viên của VietnamUni.com đều phải đăng ký tại một trang duy nhất là Register.VietnamUni.com (www.vietnamuni.com/register)

Bước 1: Đăng ký vào VietnamUni.com

Vui lòng đăng ký vào VietnamUni.com bằng cách điền biểu mẫu: Register.CVname.com

Sau khi gửi biểu mẫu đăng ký bạn sẽ nhận được kết quả trong 30 ngày. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được tạo một trang Hồ sơ năng lực suốt đời với tên miền YourCVname.cvname.com trong đó YourCVname là tên định danh của bạn trong VietnamUni.com. 

Đồng thời, bạn cũng được tự cập nhật thông tin lên một trang hồ sơ tóm lược trên Google docs, trang này có thể truy cập bằng tên miền YourCVname.docsCV.com. 

Hai trang trên thay cho thẻ thành viên của bạn tại VietnamUni.com.

Tiếp theo bạn cần đăng ký xuất bản các loại website khác tại PublishAZ.com để thể hiện năng lực của mình, và đăng ký xét một danh hiệu hoặc giải thưởng của cupVN.com trong các bước tiếp theo bên dưới. 

Bước 2: Đăng ký tạo các website qua PublishAZ.com

Vui lòng đăng ký tại Register.PublishAZ.com để được tạo các loại website với tên miền đặc biệt tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn của PublishAZ.com

Bước 3: Đăng ký để được bình chọn các danh hiệu và giải thưởng của cupVN.com

Vui lòng đăng ký tại Register.cupVN.com để được bình chọn một danh hiệu hoặc giải thưởng của cupVN.com. 

Bạn cần gửi một file Google docs thể hiện năng lực khi đăng ký. Nếu được xét duyệt bạn sẽ được tạo một tên miền dạng 1234.examFair.com chuyển hướng (redirect) về trang này kèm theo một tên miền vote.1234.examFair.com để mọi người bình chọn. 

Đăng ký thành lập đội và chuyển nhượng đội

Vui lòng đăng ký thành lập đội tại Register.ldu.vn

Vui lòng đăng ký chuyển nhượng đội tại đây

Đăng ký lên sàn đấu giá tại đây

Đăng ký chuyển từ đội này sang đội khác tại đây

Bạn cần tạo một Google docs để gửi khi đăng ký để tạo minorCV.com cho bạn