Biệt đội VietnamUni

Link: Team.VietnamUni.com / team.ldu.vn

Giới thiệu

Vui lòng xem luật chơi dành cho team tại Rules.VietnamUni.com

Tên đội chơi

Tên rẻ nhất là đặt tên theo viết tắt quốc gia như VN1234.ldu.vn, US1234.ldu.vn theo biểu phí bên dưới. Đội chơi đặt tên theo quốc gia nào thì các thành viên và sự hoạt động chủ yếu tại quốc gia đó.

phần số thứ tự có 1 chữ số: 1zot.vn/ngày

phần số thứ tự có 2 chữ số: 0,5 zot.vn/ngày

Phần thứ tự có 3 chữ số 0,2 zot.vn/ngày

Phần thứ tự có 4  chữ số trở lên: 0,1 zot.vn/ngày

Tên bất kỳ thì không được có số phía sau vì sẽ trùng với tên thành viên. Tên càng dài càng đắt theo biểu phí bên dưới

3 ký tự: 3 zot.vn/ngày

4 ký tự: 2 zot.vn/ngày

5 ký tự: 1 zot.vn/ngày

6 ký tự: 0,5 zot.vn/ngày

7 ký tự: 0,3 zot.vn/ngày

8 ký tự: 0,2 zot.vn/ngày

9 ký tự trở lên: 0,1 zot.vn/ngày

Chuyển nhượng đội

Các thành viên muốn chuyển nhượng đội vui lòng  đăng ký để có mặt trên bid.VietnamUni.com.

Người nhận chuyển nhượng sẽ phải chưa sở hữu đội nào, hoặc phải rời bỏ chức chief của đội cũ để nhận sở hữu đội mới

Phí chuyển nhượng là 1 zot.vn.

Danh sách các biệt đội

Danh sách các đội chơi sẽ được bảo mật để thử thách khả năng truyền thông của các đội và không bị lộ quy mô của trò chơi. Danh sách tất cả các thành viên cũng được bảo mật để không bị lộ quy mô của trò chơi